Resningsansökan inlämnad för människors rätt till ett värdigt liv

25 juni 2015 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref 46) som fråntog personer i behov av livsuppehållande tillsyn möjligheten att få detta genom personlig assistans. Nu har en mycket viktig resningsansökan lämnats in till Högsta förvaltningsdomstolen i ett försök att få till en ändring. Konsekvenserna av domen drabbar inte bara de funktionsnedsatta med svåra sjukdomar utan även andra grupper i behov av aktiv tillsyn. Den yttersta konsekvensen av domen har blivit att de troligtvis mest utsatta i samhället får en försämrad livssituation och fråntas sin trygghet i vardagen.

Förlorar sin rätt att leva ett liv likt andra

I Sverige finns idag närmare 20 000 personer som dagligen är i behov av personlig assistans. Av dessa finns ett stort antal människor som på grund av svåra medicinska tillstånd, exempelvis andningssvårigheter och epilepsi, är i behov av ständig, och många gånger livsavgörande aktiv tillsyn. Genom den tolkning av förarbetena som HFD valt att göra i sina domskäl anger att tillsyn enbart är förbehållet personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den direkta effekten av detta blev att kvinnan i målet nekades rätt till assistansersättning, en insats hon haft under mycket lång tid och som Försäkringskassan medgett henne fortsatt rätt till. Nu, snart ett år senare märks konsekvenserna fullt ut. Inte bara kvinnan i rättsfallet och gruppen svårt sjuka är drabbade, allt fler grupper påverkas och kommer att påverkas av detta avgörande på grund av uttalandet att tillsynen enbart är förbehåller dem med psykiska funktionsnedsättningar. Ett stort antal personer förlorar därmed sin rätt att leva ett liv likt andra när Försäkringskassans snäva tolkning medför att beslut om assistansersättning dras in.

Ansvaret hamnar på anhöriga och sjukvården

Naturligtvis försvinner inte dessa personers behov av hjälp på grund av ett domstolsbeslut eller Försäkringskassans tolkning därav. Vissa kommer fortsättningsvis få hjälp av kommunerna vilket dock medför omfattande ekonomiska konsekvenser för redan ansträngda kommunala ekonomier. För övriga lämnas ansvaret för omvårdnaden över på anhöriga eller på den redan hårt prövade sjukvården.

Tom Schultz-Eklund, Vivida Assistans AB, och Mia von Wachenfelt, Passal AB, som inte haft någon tidigare involvering i domen, väljer nu att företräda den enskilde utan ersättning. Detta för att värna om de människor som drabbas och för att försöka återställa lagens intentioner.

– Domen inskränker rätten till ett värdigt liv för många, och därför väljer vi nu att lämna in en resningsansökan i hopp om att bibehålla livskvaliteten för dessa människor, säger Tom Schultz-Eklund, huvudförfattare. 

Föregås av samarbete mellan olika oberoende parter

Målet, som drevs av det allmänna ombudet, och Högsta förvaltningsdomstolens dom strider mot den tolkning av gällande rätt som förvaltningsdomstolarna och Försäkringskassan gjort tidigare, samt mot Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings remissyttrande. -Det finns flera frågetecken kring detta och tillsammans med de otroliga konsekvenser som domen redan fått kändes det viktigt, säger Mia von Wachenfelt, medförfattare.

Resningsansökan har föregåtts av ett omfattande samarbete mellan flera med koppling till personlig assistans. Ett unikt samarbete mellan olika aktörer har legat till grund för ansökan som lämnades in.

– Resningsansökan har varit viktig att arbeta med eftersom den berör så många. Flera har reagerat, men vi vill också agera för att försöka åstadkomma en förändring, säger Mia von Wachenfelt, medförfattare och ordförande i ett juridiskt nätverk.

”Vi vill återställa lagens intentioner”

Thomas Jansson, ordförande i FUB och styrelseledamot i Handikappförbunden, är mycket glad och stolt över det samarbete som funnits i frågan.

– Målet är det viktiga, vi vill återställa lagens intentioner, säger Thomas Jansson.
Tom Schultz-Eklund, som även publicerat en artikel i Juridisk tidskrift med en analys av domen, hoppas att domstolen skall bevilja resning. De följder som avgörandet har fått går långt utöver vad domstolen kan ha förutsett. Försäkringskassan har valt att göra tolkningar som slår mot ännu fler grupper och definitionen av vad som kan anses som en psykisk funktionsnedsättning lämnar ytterligare utrymme för inskränkningar och försämringar som inte kan anses ligga i linje med lagens faktiska intentioner.    
                                             
Resningsansökan lämnades in till Högsta förvaltningsdomstolen den 19 maj.

Kontaktuppgifter:


Tom Schultz-Eklund, tom.schultz-eklund@vivida.se, 076-7603375
Mia von Wachenfelt, mia.vonwachenfelt@passal.se, 073-6220241