Assistansersättning & ekonomi

Varje assistansberättigad har sin egen, separata, assistansekonomi som grundar sig på det individuella assistansbeslutet från Försäkringskassan eller din hemkommun. Med hjälp av hur beslutet är utformat, vilket baseras på hur ditt hjälpbehov ser ut, skapar vi tillsammans en budget för hur resurserna ska fördelas över ett år. På så sätt får du inblick i och förståelse för hur din assistansersättning kommer att användas.

Budgeten görs utifrån vilka kostnader som finns. Hur höga löner har assistenterna? När på dygnet kommer de att arbeta? Hur mycket utbildningar och hur lång bredvidgång behövs? Hur stort behov av assistansomkostnader finns det? Frågeställningarna är många.

Vi ansvarar för att budgeten blir rätt och du för att förutsättningarna stämmer. Det betyder att du inte blir återbetalningsskyldig om budget inte skulle hålla. Du disponerar också hela den överenskomna budgeten från dag ett.

Vivida erbjuder tre servicenivåer

Vivida tillämpar tre olika administrationsmodeller beroende på vad du vill ha hjälp med. Vissa delar måste vi göra, andra är vi skyldiga att kontrollera och eller administrera. Andra saker är olika beroende på hur din assistans ser ut och vem du vill ska utföra den.

GRUND-nivån passar dig som har ett beslut där det är dina anhöriga som arbetar som dina personliga assistenter. Du vill ta hand om allt själv och endast använda oss för lönehantering och andra grundläggande saker som tillståndet kräver.

STANDARD-nivå passar dig som har ett beslut men där det kanske är dina anhöriga som tillsammans med några utomstående assistenter som tar hand om dig. Det kan också vara så att din anhörige fungerar som arbetsledare och att ni tillsammans vill ta hand om era rekryteringar och den löpande bemanningen, men att du vill ha hjälp av oss vid juridiska omprövningar, schemaläggning och med rekryteringsurval.

PREMIUM-nivån passar dig med beslut där du vill ha hjälp med alla aspekter av din assistans. Allt från rekrytering och bemanning till personalmöten och omfattande juridisk hjälp när beslutet inte räcker eller när Försäkringskassan vill göra omprövningar.

Vad används pengarna till?

Förenklat ska den ersättning som Försäkringskassan eller din hemkommun betalar ut räcka till fem delar:

Lön och lönebikostnader

I lön och lönebikostnader ingår bruttolön, semesterersättning, sociala avgifter (31,42 procent), försäkringar och pension (7 procent).

Kostnader för obekväm arbetstid

Enligt vårt kollektivavtal, som gäller för alla våra personliga assistenter, har de rätt till ett Ob-tillägg som varierar beroende på när på dygnet arbetet utförs.

Utbildningskostnader

Till utbildningskostnader räknas alla lönekostnader för exempelvis personalmöten, assistenternas utbildningar som exempelvis introduktionsutbildning, bredvidgång, hjärt- och lungräddning, lyftteknik och arbetsledarutbildning.

Assistansomkostnader

I assistansomkostnaderna ingår alla kostnader kunden har för assistenterna. Det kan t.ex. handla om vårdmaterial eller hjälpmedel men också assistenternas kostnader när de följer med på olika aktiviteter. Till exempel inträden, biljetter vid resor med mera. Det är aldrig kundens privata kostnader som räknas in utan bara merkostnaden för att ha en assistent med i det dagliga livet.

Administration

Administrationen används till anordnarens kostnader såsom lönekostnader för tjänstemän, lokalhyra, IT-system, medlemsavgift till Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna (som är ett krav för tecknande av kollektivavtal) och andra diverse kostnader som är nödvändiga för uppnå en kvalitativ assistans.

Ekonomisk transparens

Som kund hos oss har du alltid insyn i hur vi sköter din personliga assistans. Är du premiumkund kan du välja att få ekonomirapporter varje månad, kvartal eller när du önskar. Naturligtvis får du också en löpande rapportering om hur användningen av dina timmar fortgår.

Hur mycket kostar en assistanstimme?

Det är antingen Försäkringskassan eller din hemkommun som betalar för din assistans, vilket avgörs av vilket typ av beslut du har. Om betalningen kommer från Försäkringskassan sker det med ett schablonbelopp på 295,40 kronor per timme (2018). Schablonbeloppet beslutas årligen av regeringen. De flesta kommuner betalar samma ersättning som Försäkringskassan men några kommuner har andra lägre timbelopp vilka då beräknas för respektive kund. Det finns även möjlighet att söka ett förhöjt schablonbelopp från Försäkringskassan. Det kan beviljas när schablonbeloppet inte räcker till. Till exempel om minst 50 procent av arbetstiden för personlig assistans ligger på obekväm arbetstid.

Redan från assistansreformens första dag var tanken att den assistansberättigade skulle få ett stort inflytande i hur och av vem som assistansen utfördes av. Denna valfrihet är än i dag helt unik och har resulterat i att en absolut majoritet av alla som har rätt till insatsen har valt en annan anordnare än sin hemkommun. Insatsen personlig assistans har därför i de allra flesta fall tre parter. Den ena parten är naturligtvis den assistansberättigade. Den andra parten är Försäkringskassan eller hemkommunen som beviljar ett beslut om hjälp. Med det beslutet följer en ersättning för varje utförd assistanstimme. Den tredje parten är anordnaren som har till uppgift att utföra assistansen med sina personliga assistenter. Det är också anordnaren som redovisar till Försäkringskassan eller hemkommunen hur många timmar som utförts och det är till anordnaren som ersättningen betalas.