X

Måltider, Av- och påklädning, Kommunikation med andra , Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den med funktionsnedsättningen, Assistansersättning, Föräldraansvar, Barn 1-11 år

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6702-09

Målet rör en 10-årig flicka med Rubenstein-Taybis syndrom, medfödd utvecklingsstörning, kommunikationssvårigheter, dålig finmotorik och balans. Flickan var hyperaktiv och saknade konsekvensinsikt. Flickan var i behov av hjälp med alla grundläggande behov samt aktiv tillsyn. Försäkringskassan avslog flickans ansökan om assistansersättning med motiveringen att hennes grundläggande behov understeg 20 timmar per vecka. Kammarrätten ansåg att flickans hjälpbehov avseende måltider, av- och påklädning samt kommunikation var att betrakta som grundläggande behov. Domstolen fastslog även att flickan utgjorde fara en för sig själv och sin omgivning då hon var utåtagerande och saknade förståelse för farofyllda situationer, vilket krävde flera ingripanden varje dag. Domstolen bedömde att flickan hade rätt till aktiv tillsyn då hennes kommunikationssvårigheter även förutsatte ingående kunskaper om henne för att kunna tillgodose hennes hjälpbehov. Domstolen fann att det inte förelåg något föräldraansvar beträffande kommunikation och aktiv tillsyn för ett barn i den åldern.

Relevanta rättsfall: RÅ 2010 ref. 17.