Mål rörande rätten till personlig assistans samt omfattning av de grundläggande behoven

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3057-11

Målet rör en 50-årig kvinna med cerebral tuberculum och epilepsi. Hon hade ansökt om personlig assistans, men fått avslag med motiveringen att hennes grundläggande behov av personlig assistans 5 timmar 15 minuter per vecka inte var tillräcklig omfattande. Kvinnan var i behov av hjälp med personlig hygien samt på- och avklädning. Hennes behov var dagligen återkommande, omfattande och av mycket personlig och integritetskänslig karaktär. Kammarrätten ansåg att kvinnan hade rätt till personlig assistans och konstaterade därefter att en samlad bedömning skulle göras utifrån om hjälpbehovet var av mycket privat och integritetskänslig karaktär, detta trots att hjälpbehovet inte var påfallande stort. Domstolen beaktade även att kvinnans hjälpbehov var dagligen återkommande och av sådan karaktär att hon skulle beviljas personlig assistans.