Mål rörande assistansersättning under skoltid

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5660-10

Målet rör en 15-årig flicka med bl.a. shuntad hydrocefalus pga. intrauterin, hjärnblödning, nedsatt syn, cp-syndrom i form av högersidig hemi-pares, besvärlig epilepsi och utvecklingsstörning. Frågan i målet var om flickan uppfyllde kraven om särskilda skäl för att beviljas assistansersättning under skoltid. Hon hade ett komplicerat funktionshinder och behövde därför hjälp av någon som hade ingående kunskaper om hennes person och funktionshinder. Trots hjälp av elevassistent i skolan hade hennes skolsituation inte funderat tillfredsställande, varför domstolen konstaterade att hennes hjälpbehov inte var tillgodosedda i skolan. Hon beviljades rätt till assistansersättning under skoltid.