Mål rörande om hjälp vid måltider skall bedömas vara ett grundläggande behov

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3650-10

Målet rör en 10-årig pojke med en funktionsnedsättning. Pojken kunde rent motoriskt föra mat till munnen, men saknade förståelse för varför han skulle äta och matades därför. Försäkringskassan avslog pojkens ansökan på grund av ett uttalande av en lärare om att pojken kunde äta själv med viss stöttning. Detta uttalande korrigerades sedan av läraren själv, klassassistenter och en överläkare. Förvaltningsrätten beviljade pojken assistansersättning och kammarrätten avslog Försäkringskassans överklagande. Kammarrätten bedömde att det faktum, att pojken kunde föra mat till munnen, inte kunde anses föranleda någon annan bedömning. Detta eftersom pojken inte förstod att han behövde eller skulle äta.