Mål rörande personlig assistans till funktionshindrad förälder för omvårdnad av barn

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5470-11

Målet rör en 35-årig man med funktionsnedsättning. Mannen ansökte om assistans för omvårdnad om sitt 2-åriga barn. Försäkringskassan avslog mannens ansökan. Kammarrätten fastställde Försäkringskassans beslut och tog ställning i frågan om mannens behov av personlig assistans för omvårdnad av sin dotter skulle bedömas som ett hjälpbehov inom ramen för assistansersättning. Domstolen yttrade att assistans för omvårdnad av barn endast kan godtas under den allra första tiden i ett barns liv. Den allra första tiden avsåg spädbarnsperioden när barnet var praktiskt och känslomässigt beroende av föräldern. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Dottern gick vid 2 års ålder i förskola, 30 timmar i veckan, varför hon bedömdes ha nått en sådan mognad att hon kunnat klara nära relationer utanför en begränsad krets. Domstolen hänvisade till en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i vilken det fastslogs att ersättning för assistansersättning i första hand ska tillgodose den sökandes, och inte dennes barns, behov. Kammarrätten uttryckte därefter att det var socialtjänsten som skulle bidra med hjälpinsatser till barnet.