Mål rörande rätten till assistansersättning för de grundläggande behoven

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6599-11

Målet rör en funktionshindrad 16-årig pojke som endast kommunicerade med tecken och vissa ord. Pojken vistades på korttidstillsyn utanför det egna hemmet, fritids och skola och var i behov av att även kunna kommunicera på sin fritid. Försäkringskassan avslog ansökan eftersom de inte ansåg att pojkens behov uppgick till 20 timmar. Kammarrätten instämde i Försäkringskassans bedömning och avslog överklagan. För att pojken skulle anses ha rätt till assistansersättning skulle hjälpbehovet av kommunikation på fritiden behöva uppgå till drygt 2 timmar per dag. Vid bedömningen beaktade domstolen de omfattande kontakter 16-åringar vanligtvis har, och konstaterade att något föräldraansvar inte förelåg. Domstolen ansåg att hjälpbehovet översteg vad som kunde anses vara rimligt. Av den anledningen nekade domstolen pojken rätt till assistansersättning.