Mål rörande rätten till assistansersättning vid vistelse i familjehem

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 9656-11

Målet rör en 4-årig multihandikappad pojke med ett stort behov av omvårdnad. Pojken hade inte beviljats assistansersättning eftersom Försäkringskassan bedömde att hans hjälpbehov var tillgodosett på annat sätt. Pojken vistades i familjehem, vilket Försäkringskassan ansåg var att likställa med vård på institution i enlighet med 4 § 2 lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). Kammarrätten bedömde att pojken hade rätt till assistansersättning under vistelsen i familjehemmet eftersom en familjehemsplacering inte kunde likställas med vård på institution. Motiveringen löd att ett familjehem har karaktären av en vanlig familj som saknar möjligheter att tillgodose ett assistansbehov. Domstolen tog inte hänsyn till om det var en frivillig eller tvångsmässig familjehemsplacering.