Mål om bedömning av ingående kunskap och aktiv tillsyn

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2673-10

Målet rör en 55-årig man med Mb Bechterew och stämbandscancer. Mannen besvärades av svimningsattacker med kraftigt blodtrycksfall och kräkningar. Försäkringskassan avslog ansökan eftersom de ansåg att mannens grundläggande behov inte överskred 20 timmar per vecka. Det var i målet fastställt att mannen tillhörde den personkrets som kan ha rätt till personlig assistans. Kammarrätten ansåg inte det framgå av handlingarna i målet att mannens besvär var sådana att det förelåg ett hjälpbehov som förutsatte ingående kunskap om mannens sjukdom. Vidare gjorde domstolen bedömningen att mannens sjukdomsbesvär inte föranledde sådan ständig och aktiv tillsyn som kan medföra rätt till personlig assistans. Avslutningsvis konstaterade kammarrätten att Försäkringskassans uppskattning av tidsåtgången i och för sig var något snäv, men att mannens hjälpbehov inte skäligen kunde anses uppgå till 20 timmar per vecka. Kammarrätten fastställde Försäkringskassans beslut.