Mål om bedömning av omfattningen av personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4594-11

Målet rör en 52-årig man med epilepsi. Mannen led även av försämrat närminne och nedsatt koncentrationsförmåga till följd av en operation. Nämnden avslog mannens ansökan om personlig assistans med 70 timmar per vecka, men beviljade assistans med 32 timmar per vecka. Nämnden bedömde att mannen endast var i behov av korta instruktioner varpå mannen själv kunde utföra de olika momenten. Den beviljade assistansen ansågs därmed vara tillräcklig för att mannen skulle uppnå goda levnadsvillkor. Frågan som kammarrätten hade att ta ställning till var huruvida så var fallet. Eftersom mannen var berättigad assistans för sina grundläggande behov, så hade han även rätt till assistans för sina övriga behov. För behov som består av flera moment, till exempel matlagning, ansåg domstolen att mannen behövde hjälp under hela utförandet och korta instruktioner bedömdes inte vara tillräckligt. Av den anledningen fann domstolen att mannen hade rätt till personlig assistans med 17 timmar per vecka avseende grundläggande behov och 24,5 timmar per vecka avseende övriga behov, det vill säga en utökning med 9,5 timmar per vecka till 41,5 timmar per vecka. Domstolen biföll delvis mannens talan.