Mål om rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2577-10

Målet rör en 10,5-årig flicka med en utvecklingsstörning och kommunikationssvårigheter. Det var i målet ostridigt att flickan tillhörde den personkrets som kan ha rätt till personlig assistans. Kommunen avslog flickans ansökan med motivering att hennes hjälpbehov inte var så stort och omfattande att de berättigade henne till insatsen. Kammarrätten hade därmed att ta ställning till om klagandens behov var sådana att de grundade rätt till personlig assistans. Domstolen konstaterade att det inte var möjligt att med hänvisning till föräldraansvaret bortse från någon större del av den tid som krävs för att tillgodose flickans grundläggande behov. Vad gäller kommunikation fastslog domstolen, med hänvisning till RÅ 2010 ref. 57 att barn utan funktionsnedsättning redan vid 9-års ålder kan kommunicera på egen hand. Domstolen fann med hänsyn till att inget föräldraansvar ansågs föreligga att flickan hade ett behov av hjälp med sin personliga hygien, att klä på och av sig samt att kommunicera med andra, och därmed även rätt till personlig assistans, men att det ankom på kommunen att beräkna dess omfattning.