Mål rörande aktiv tillsyn och retro

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7659-09

Målet rör en 54-årig kvinna med autism, ätstörningar, diabetes och som var i behov av hjälp med de grundläggande behoven. Kvinnan var destruktiv med benägenhet till självskadebeteenden som följd och var således i behov av att hennes personliga assistenter hade ingående kunskaper om henne, för att eliminera risker för faror. Utvecklingsnivån vid språkförståelse hos kvinnan motsvarade en normal utvecklingsnivå hos ett barn mellan fem till och sju år. Kommunen beviljade en tredjedel av tiden som kvinnan ansökt om, eftersom de inte ansåg att hennes behov var så omfattande som hon beskrivit. Kammarrätten konstaterade att kvinnan alltid var i behov av tillsyn samt aktiva insatser i flera olika sammanhang. Vidare konstaterades att ingående kunskaper om kvinnan krävdes för att hon skulle uppnå goda levnadsvillkor, till följd av hennes kommunikationssvårigheter. Av den anledningen betraktades hennes hjälpbehov av aktiv tillsyn som ett grundläggande behov. Domstolen framhöll även att biträde av personlig assistans inte kunde utgå i efterhand, men att ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans under vissa förutsättningar kunde utgå och att kommunen skulle pröva i vilken utsträckning hon kunde beviljas för den aktuella perioden. Domstolen biföll kvinnans överklagan.