Mål rörande aktiv tillsyn

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 798-11

Målet rör en 11-årig pojke med autism och utvecklingsstörning. Pojken hade behov av handgriplig hjälp med sina grundläggande behov, tillsyn samt att kommunicera. Han kommunicerade till viss del muntligen samt med hjälp av tidstavla och PECS-bilder. Detta för att underlätta vid kommunikationssvårigheter som ofta ledde till raseriutbrott och ett riskbeteende. Försäkringskassan avslog pojkens ansökan om assistansersättning med motiveringen att pojkens hjälpbehov inte översteg 20 timmar per vecka. Så var fallet eftersom de inte beviljade tid för tillsyn som ett grundläggande behov. Kammarrätten menade att pojkens tillsynsbehov förutsatte ingående kunskaper om honom för att möjliggöra kommunikation med andra människor. Av den anledningen skulle hjälpbehovet ingå i beräkningen av de grundläggande behoven. Dock avslog domstolen pojkens överklagande med motiveringen att det grundläggande behovet inte uppgick till mer än 20 timmar per vecka, således beviljades pojken inte rätt till assistansersättning.