Mål rörande assistans vid vistelse i daglig verksamhet

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6341-10

Målet rör en 30-årig kvinna med måttligt förståndshandikapp autismspektrumstörning, emotionella problem och sociala svårigheter. Kvinnan yrkar assistansersättning för den tid då hon vistas i daglig verksamhet med beaktande av hennes kommunikationssvårigheter och övriga tillsynsbehov. Försäkringskassan beviljade delvis kvinnans ansökan men avslog ansökan till den del som gällde daglig verksamhet. Kammarrätten ansåg att den dagliga verksamheten adekvat tillgodosåg hennes behov eftersom de täcktes av personalförstärkning om så behövdes. Det framkom heller ej av utredningen att kvinnan behövde hjälp av personer som hade ingående kunskaper om henne och hennes funktionsnedsättning. Domstolen avslog överklagandet.