Mål rörande återbetalning av assistansersättning p.g.a. bosättning utomlands

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3924-11

Målet rör en 13-årig pojke, och frågan vilket land, Sverige eller Saudi-Arabien, han var bosatt i. Försäkringskassan ansåg att pojken och hans familj under den aktuella perioden var bosatta i Saudi-Arabien och att han således var återbetalningsskyldig för den erhållna assistansersättningen. Eftersom pojken och hans familj vistades 6 månader vardera i Sverige och Saudi-Arabien så ansågs han enligt huvudregeln i bokföringslagen ha dubbel bosättning, samt att han sammanlevde med sin familj i både Sverige och Saudi-Arabien. Av den anledningen tog kammarrätten ställning till vilket land pojken hade starkast anknytning, och fann det vara till Saudi-Arabien. Pojken hade därmed, genom sin vårdnadshavare, inte anmält alla vederbörliga uppgifter, varför pojken blev återbetalningsskyldig. Kammarrätten beviljade dock eftergift med 25 %.