Mål rörande bedömning av aktiv tillsyn och ingående kunskaper

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3890-11

Målet rör en 24-årig man med utvecklingsstörning, som yrkade rätt till assistansersättning med beaktande av kommunikationssvårigheter och epileptiska anfall. Försäkringskassan avslog mannens ansökan eftersom de inte ansåg att det vara styrkt att mannen hade kommunikationssvårigheter samt att mannens epilepsi inte ansågs vara så allvarlig att den krävde ingående kunskap. Kammarrätten bedömde att mannens funktionshinder och epileptiska åkomma var så pass grava att assistansersättning skulle beviljas, då hjälpbehovet uppgick till i genomsnitt 20 timmar per vecka. Mannen bedömdes ha ett behov av aktiv tillsyn som förutsatte goda och ingående kunskaper om honom, eftersom anfallen varierade i antal och svårighetsgrad.