Mål rörande en tillfällig utökning av assistans efter operation

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7514-11

Målet rör en 13-årig flicka med en funktionsnedsättning. Flickan gick till följd av sin funktionsnedsättning igenom en operation. Under konvalescensen hade flickan ett större hjälpbehov, till följd av nedsatt balans, och försämrade förflyttningsmöjligheter. Flickan yrkade att hennes ingående kunskaper krävdes för att tillgodose hennes behov. Behovet var delvis i hemmiljön och delvis under skoltid, eftersom skolan inte hade möjlighet att tillgodose hennes behov. Kommunen beslutade att inte bevilja flickan en tillfällig utökning av assistansen eftersom de ansåg det var föräldrarnas och skolans ansvar att tillgodoses hennes behov. Kammarrätten ansåg att det förhållandet att flickan vistades hemma efter operationen måste anses ha inneburit att ett faktiskt hjälpbehov existerade som inte täcktes av beviljad assistans. Med hänsyn till omfattningen av flickans hjälpbehov och att operationen hade samband med hennes funktionshinder så beaktade inte domstolen något föräldraansvar. Domstolen ansåg dock inte att det genom utredningen var visat att ett behov förelegat under tiden i skolan. Domstolen beviljade därför delvis flickan rätt till utökad personlig assistans.