Mål rörande omfattning av assistans samt delaktighet i sysslor

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3705-10

Målet rör en 51-årig man som till följd av sin funktionsnedsättning hade nedsatt rörlighet i sin vänstra hand. Detta fick till följd att mannen inte kunde äta själv eller utföra hushållssysslor. Försäkringskassan avslog mannens ansökan med motiveringen att hjälpbehovet var tillgodosett genom redan beviljad assistans. Förvaltningsrätten biföll mannens talan vad gällde assistans i samband med måltider, men avslog mannens ansökan om assistans i samband med hushållssysslor. Anledningen var att mannen inte ansågs vara delaktig i utförandet av hushållssysslorna genom att endast lämna muntliga instruktioner. Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom.