X

Mål rörande omfattning av personlig assistans m.m.


Domstol: , mål nr

Målet rör en 14-årig pojke, vars funktionsnedsättning lett till att han blivit utåtagerande med en ökad oro och aggressivitet både i hemmiljö och under skoltid. Kommunen beviljade pojken personlig assistans för hjälp vid måltider, med personlig hygien och på- och avklädning, dock beviljade inte kommunen insatsen under korttidstillsyn, och gjorde därutöver avdrag för föräldraansvar. Kammarrätten konstaterade att enligt RÅ 2010 ref. 17 föreligger inte något föräldraansvar för en 14-åring vid kontakt med andra barn, men den redan beviljade insatsen tillgodosåg behovet. Den beviljade tiden för olika aktiviteter, 7,5 timmar, innefattade hjälp med kommunikation, och ansågs vara tillräcklig. Domstolen uttryckte även att hjälp med kommunikation utgör ett grundläggande behov. Domstolen avslog pojkens överklagan.