Mål rörande personkretstillhörighet

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 823-11

Målet rör en 51-årig kvinna med bilateral medfödd höftledsdysplasi med luxation som sekundär orsak till förslitningar i rygg och axlar. Hon har också spinal stenos i ländryggen samt en del degenerativa förändringar i halsryggen. Hon har ständig värk, svårigheter att gå, domningar i händerna samt svårigheter att greppa saker. Av ADL-utredningen framgick bland annat att kvinnan inte kunde resa sig ur sängen, klara av toalettbestyr, hygien eller på- och avklädnad. Försäkringskassan avslog kvinnans ansökan om assistansersättning med motiveringen att hon inte tillhörde någon personkrets. Kammarrätten hade därmed i uppgift att pröva detta. Domstolen konstaterade att kvinnans funktionsnedsättning, för att hon skulle tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS, skulle vara varaktig, stor och orsaka betydande svårigheter i hennes dagliga livsföring och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Mot bakgrund av ovanstående fann domstolen att kvinnans funktionsnedsättning var så stor och medförde sådan betydande svårighet och ett sådant omfattande hjälpbehov att hon tillhörde personkretsen i 1 § 3 LSS. Målet återförvisades till Försäkringskassan för att pröva om övriga förutsättningar för rätt till assistansersättning var uppfyllda.