Mål rörande rätt till assistans samt föräldraansvar

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2448-11

Målet rör en 5-årig pojke med ett hjälpbehov för de grundläggande behoven, vilket ansågs överstiga ett normalt föräldraansvar enligt kommunens bedömning. Pojken var i behov av tillsyn samt handgriplig hjälp vid måltider, personlig hygien och kommunikation. Kommunen avslog ansökan med motiveringen att barn i pojkens ålder är behov av hjälp i samband med på- och avklädning, toalettbesök, bad och dusch samt vid matsituationer. Kammarrätten menade att det utifrån vad som framkommit i målet inte fanns någon anledning att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort, varför de fastställde förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten hade slagit fast att föräldraansvaret för en 5-åring var mycket omfattande och att hans behov av hjälp därför inte var av den omfattningen att han skulle beviljas personlig assistans. Av den anledningen avslog kammarrätten pojkens överklagande och beviljade honom inte rätt till ersättning för personlig assistans.