Mål rörande rätt till assistansersättning vid en familjehemsplacering

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4461-11

Målet rör en 10,5-årig flicka med behov av tillsyn av övervakande karaktär. Flickan var familjehemsplacerad efter att omhändertagits enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Försäkringskassan beviljade inte flickan assistansersättning eftersom de ansåg att omhändertagande enligt LVU vara att betraktas som en institutionsvistelse. Förvaltningsrätten ansåg inte att vård i familjehem kunde likställas med vård på institution, varför flickans omhändertagande inte utgör något hinder för att bevilja assistansersättning. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog Försäkringskassans avgörande.