Mål rörande rätt till assistansersättning vid en frivillig familjehemsplacering

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2340-12

Målet rör en 13-årig flicka med ett fastställt omfattande hjälpbehov och behov av ständig tillsyn. Flickan hade en frivillig familjehemsplacering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Familjehemsföräldrarna erhöll till följd av flickans omfattande hjälpbehov ett förhöjt arvode. Försäkringskassan inkluderade inte tiden då flickan vistades i familjehemmet i sin beräkning av flickans assistansbehov, eftersom de ansåg att hennes behov under den tiden var tillgodosett genom annat samhällsstöd. Kammarrätten uttalade att familjehemsföräldrarnas ansvar närmast var att jämställa med en vårdnadshavares ansvar, och därmed var hennes behov inte tillgodosett på annat sätt. Domstolen avslog Försäkringskassans överklagande och menade att familjehemsplaceringen med ett förhöjt arvode inte skulle inverka på bedömningen om rätt till assistansersättning. Frågan om vilken inverkan assistansersättningen skulle ha på familjehemsarvodet fick enligt domstolen prövas i ett annat sammanhang.