Mål rörande behov nattetid, aktiv tillsyn eller jour

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 233-11

Målet rör en 59-årig kvinna som led av sviterna efter en stroke, vilken resulterat i svaghet i vänster arm, hand och ben samt avsaknad av rörelseförmåga i vänster hand. På grund av sin funktionsnedsättning var kvinnan rullstolsburen. Hon hade även betydande nedsättningar avseende kognition och sjukdomsinsikt. Vidare led kvinnan av diabetes typ II, hyperkolesterolemi, upprepade pyelonefriter och avstängd pyelit. På grund av sina kognitiva problem, avsaknad av sjukdomsinsikt och impulsivt handlade utgjorde kvinnan en fara för sig själv och till viss del för andra. Kvinnans dygnsrytm var gravt störd då hon kunde vakna vid ett flertal tillfällen för att då gå upp med risken att företa sig handlingar som var självsvåldiga. Försäkringskassan avslog kvinnans ansökan med motiveringen att jour tillgodosåg hennes behov. Förvaltningsrätten bedömde att kvinnans hem kunde ordnas på så sätt att risken för fara skulle minimeras, varför hennes hjälpbehov inte krävde aktiv tillsyn. Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens beslut och avslog kvinnans överklagande.