Mål rörande föräldraansvar och dubbelassistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1133-11

Målet rör en 12-årig pojke som var stor och tung och behövde extra tillsyn både natt och dag. Hans mamma tjänstgjorde som assistent till stor del. Försäkringskassan avslog pojken ansökan med motiveringen att hjälpbehoven tillgodosågs genom normalt föräldraansvar. Kammarrätten bedömde att uppsyn över pojken nattetid samt uppsyn i samband med fritidsaktiviteter, resor eller längre utflykter omfattas av föräldraansvaret för en 12-åring. Behov av dubbelassistans ansågs inte föreligga i samband med badhusbesök eftersom badhuset var utrustat med lyft. Pojken beviljades därmed inte assistansersättning.