Mål rörande gränsdragningen mellan tillsyn och aktiv tillsyn

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6128-10

Målet rör en 16-årig man som led av en medelsvår kognitiv utvecklingsstörning. Försäkringskassan drog in mannens assistans med motiveringen att hans hjälpbehov inte uppgick till 20 timmar. Han bedömdes i och för sig tillhöra en personkrets. Mannen var utåtagerande och krävde ständig tillsyn för att inte skada andra, han förstod inte heller faror. Enligt skolans utlåtande fungerade han bra när han var i skolverksamheten, vilket uppgick till ca 8,5 timmar om dagen. Mannen hade dock visat på en bättring i sitt sätt att interagera med andra människor och kunde kommunicera med omgivningen på ett tillfredsställande sätt. Kammarrätten ansåg att mannens behov av tillsyn inte utgjorde ett grundläggande behov varför de biföll Försäkringskassans överklagande. Mannen beviljades därmed inte assistansersättning.