Mål rörande omfattning av grundläggande behov samt föräldraansvar

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1791-11

Målet rör en 6 årig pojken med kommunikationssvårigheter och ett omfattande tillsynsbehov. Pojken blev ofta frustrerad på sin omgivning på grund av att han hade svårt att förstå andra människor. Han hade ett utåtagerande beteende, kunde gå rätt ut i trafiken, problem med impulskontroll som medförde självskadande konsekvenser. Försäkringskassan avslog pojkens ansökan med motiveringen att hans hjälpbehov inte översteg 20 timmar per vecka. Kammarrätten tog dels ställning till pojkens behov vid Försäkringskassans beslut, men uttrycker även att det inte föreligger något hinder att beakta hans behov därefter. Avgörande var omfattningen av pojkens hjälpbehov i samband med kommunikation. Domstolen ansåg att pojkens kommunikationssvårigheter var av sådant slag, och tillräckligt omfattande, för att han skulle beviljas assistansersättning. Föräldraansvar ansågs inte föreligga i samband med kommunikation för ett barn i hans ålder.