Mål rörande omfattning av hjälpbehov

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6151-10

Målet rör en 14-årig (nästan 15) pojke med utvecklingsstörning och autismliknande drag, samt epilepsi. Pojken hade även en shunt inopererad i hjärnan. Till följd av sin funktionsnedsättning har pojken en motorisk försening, koncentrationssvårigheter och kommunikationssvårigheter. Därutöver har han uppvisat tecken på en missbildning i hjärnan som kan ge svårigheter med sväljning och andning samt kan påverka motoriken i armar och händer. Försäkringskassan avslog pojkens ansökan om personlig assistans med motiveringen att han inte hade ett behov av aktiv tillsyn all vaken tid. Således bedömde Försäkringskassan att hans hjälpbehov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Pojken kunde själv äta och dricka och kammarrätten ansåg inte att hans behov av tillsyn var av sådan karaktär att den krävde ingående kännedom om pojken. Kammarrätten ansåg att pojken hade ett behov som var större än vad Försäkringskassans beräknat, men det översteg inte 20 timmar, varför han inte beviljades assistansersättning. Kammarrätten konstaterade även att 14-åringar inte har behov av hjälp för att kommunicera med utomstående.