Mål rörande omfattning av de grundläggande behoven

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3294-10

Målet rör en 21-årig kvinna med en utvecklingsstörning som gränsade mellan svår och måttlig, autism och uropati med reflux. Försäkringskassan avslog kvinnans ansökan om assistansersättning med motiveringen att hennes grundläggande behov inte var tillräckligt stort. Kvinnan ansåg även att hon hade ett hjälpbehov i samband med kommunikation, eftersom hon talade i monologer och inte i dialoger. Kammarrätten ansåg att hennes behov av hjälp med kommunikation inte kunde hänföras till de grundläggande behoven eftersom det inte krävdes ingående kunskaper om henne. Domstolen avslog därför hennes överklagan.