Mål rörande aktiv tillsyn och omfattning av grundläggande behov

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1700-11

Målet rör en 7-årig pojke med Cerebral pares, spastisk diplegi och utvecklingsstörning. Pojken hade svårt att kommunicera med sin omgivning och ansåg sig vara i behov av aktiv tillsyn. Försäkringskassan avslog pojkens ansökan med motiveringen att hans behov inte krävde aktiv tillsyn. Kammarrätten gjorde bedömningen att det i målet inte fanns tillräckligt med underlag som styrkte att pojkens tillsynsbehov var av övervakande karaktär, varför de avslog pojkens yrkande om assistansersättning.