Mål rörande antal assistanstimmar för bassängbad

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2213-11

Målet rör en 64-årig kvinna som var förlamad på vänster sida och hade omfattande motoriska problem. Till följd av sin funktionsnedsättning var hon rullstolsburen. Försäkringskassan avslog kvinnans ansökan om assistans i samband med bassängträning 25 gånger per halvår med motiveringen att bassängterapeuten endast beviljat kvinnan
10 bassängbad i halvåret. Kammarrätten instämde i Försäkringskassans bedömning och konstaterade att hon redan hade beviljats assistansersättning med 16 timmar per vecka för fritidsaktiviteter, 7 timmar för uteaktiviteter och att hon möjlighet att disponera dessa timmar för bassängbad. Kvinnan var därmed tillförsäkrad goda levandasvillkor. Kammarrätten biföll Försäkringskassans överklagande.