Mål rörande omfattning av grundläggande behov

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 932-11

Målet rör en 38-årig kvinna med psykisk sjukdom. Kvinnan hade ett utåtagerande beteende, vilket medförde raseriutbrott och svårigheter att klara sig i vardagen. Försäkringskassan ansåg inte att kvinnans hjälpbehov för att klara av de grundläggande behoven uppgick till 20 timmar per vecka. I kammarrättens utredning framkom det att kvinnans behov inte täcktes av assistansersättning med beaktande av att utredningen av hennes eventuella diagnos inte gick att säkert fastställa. Det var ej medicinskt styrkt att hon saknade förmåga att kommunicera samt att det av utredningen framkom att polisförhör hållits med kvinnan i ett annat ärende och där hon svarat på frågor utan svårigheter. Domstolen bedömde att hon inte behövde hjälp med att kommunicera, eller hade ett behov av tillsyn av övervakande karaktär.