Mål rörande en kommuns felberäkning vid rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2652-18

Målet rör en 64- årig man tillhörande personkrets 3. Mannen yrkade att kammarrätten skulle bevilja honom personlig assistans med 64 timmar per vecka istället för 21 timmar per vecka då förvaltningsrätten inte hade uttalat sig om de felberäkningarna som kommunen hade gjort. Kommunen hade i sitt beslut meddelat att hans behov av hjälp vid toalettbesök krävde dubbelassistans, men när de väl skulle beräkna tiden hade kommunen endast beräknat med tiden för en assistent i stället för att dubbla tiden i enlighet med praxis. För andra personliga behov gällande förflyttningar hade nämnden gjort samma felberäkning. Kommunen avslog överklagandet med motivering att mannen tillförsäkrades goda levnadsvillkor genom den beviljade tiden. Vidare menade kommunen att de redan hade beaktat den dubbla assistansen vid beräkningen av varje enskild tillfälle.

Kammarrätten meddelade att kommunen hade gjort vissa omdisponeringar av den yrkade tidsåtgången utan någon förklaring. Gällande posten förflyttningar innehöll kommunens sammanställning av yrkad assistans inte någon tid för förflyttningar i samband med grundläggande behov. Yrkandet hade utelämnats från kommunens prövning. Dubbel assistans beviljades endast för toalettbesök och det framgick inte varför kommunen hade nekat det dubbla assistansen för de övriga grundläggande behov. Gällande de resterande övriga behoven hade kommunen endast räknat upp vilka behov som omfattades i en post utan att ange vilken tidsåtgång som hade beräknats för varje moment. Utifrån detta konstaterade kammarrätten att kommunens utredning var bristfällig och att kommunen inte hade klargjort skälen för sitt beslut. Mannen tillförsäkrades inte goda levnadsvillkor genom de timmar av personlig assistans som kommunen hade beviljat honom. Kammarrätten meddelade att mannen beviljades rätt till personlig assistans med 64 timmar per vecka.