Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2987-19

Målet rör en 23- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle bestämma att hon, i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande, var berättigad till personlig assistans i samma omfattning som tidigare. De minskade antalet timmar för personlig assistans som hon beviljades medförde betydande olägenheter för henne. Enligt kammarrätten fanns det inte någon motstående intresse som talade för att hon inte skulle beviljas personlig assistans i samma omfattning som tidigare. Utifrån utredningen i målet ansåg domstolen att utgången var oviss och att det fanns skäl att interimistiskt besluta att hon skulle ha rätt till personlig assistans i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.