Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning och hjälp med blöjbyte/toalett för en 3- årig pojke.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5217-18

Målet rör en 3- årig pojke som sondmatades och behövde hjälp vid blöjbyten samt vid toalettbesök. Pojken yrkade att hela sondmatningen, från förberedelse till rengöring, skulle berättiga honom till assistansersättning då det var ett behov av kvalificerat och integritetskänsligt slag. Detta eftersom han behövde övervakning under hela den tid som pumpen var på, annars riskerades han at behöva opereras. Han yrkade också om assistansersättning för blöjbyten och i samband med intermittent kateterisering då det inte var något som skulle ingå i föräldraansvaret. Försäkringskassan bestred yrkandet med motivering att dessa hjälpbehov inte var av den personliga och integritetsnära karaktären för att kunna beaktas som grundläggande behov. Det var endast på- och urkoppling som skulle omfattas, vilket var 5­­-15 minuter. Hjälp med hans personliga hygien skulle ingå i föräldraansvaret.

Kammarrätten konstaterade, utifrån praxis, att hela näringstillförseln, från påkoppling till urkoppling av slang, skulle innefattas i begreppet måltid, men inte förberedelser och rengöring. Bedömningen om sondmatning är ett grundläggande behov görs utifrån en individuell bedömning. Domstolen meddelade att eftersom pojken inte hade specificerat någon tid för sondmatningsmomenten var det skäligt att beakta 15 minuter per matning. Vidare anförde domstolen att det medicinska underlaget inte gav stöd för att det uppstod några komplikationer under sondmatningen och därmed bedömde kammarrätten att pojken inte var i behov av tillsyn under sondmatningen. Med hänsyn till pojkens ålder konstaterade kammarrätten att han inte behövde assistans för sin personliga hygien. Då hans grundläggande behov inte översteg 20 timmar fick han inte rätt till assistansersättning.