Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning och tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3692-18

Målet rör en 6- årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av ett komplicerat hjärtfel, cerebral pares och flera funktionsnedsättningar. Flickan hade beviljats assistansersättning men yrkade ytterligare tid för sondmatning och tillsyn som inte skulle omfattas av föräldraansvaret. Av ett intyg från en dietist framgick det att sondmatningen var av privat karaktär då den tog minst 40 minuter per måltid eftersom det fanns risk för kräkningar. Tillsynen åberopades för att hon utgjorde en fara för sig själv och för sin omgivning. Försäkringskassan avslog yrkandet och bedömde att dessa två insatser skulle till stor del ingå i föräldraansvaret. Kammarrätten ansåg att sondmatningen inte skulle omfattas av föräldraansvaret och att tiden som Försäkringskassan hade beviljat för denna insats var otillräcklig. Detta med hänsyn till ett intyg från en logoped där den anförde att flickan behövdes sondmatas då hon inte klarade att äta tillräckligt med mat via munnen. Enligt vårdnadshavarna tog varje måltid 40 minuter beroende på hennes mående. Eftersom mängden och antalet sondmatningar varierades bedömde kammarrätten att tid för sondmatning skäligen skulle godtas med 20 minuter per gång. Försäkringskassan hade tidigare beviljat henne 3 timmar 30 minuter för sondmatningen. Kammarrätten beslutade att bevilja ytterligare 4 timmar och 50 minuter. Gällande tillsynen konstaterade kammarrätten att vid 6 års ålder har barnet fortfarande ett relativt stort tillsynsbehov som omfattas av föräldraansvaret. Därmed fick hon inte rätt till ytterligare assistansersättning för tillsyn.