Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn som ett behov som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5970-18

Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning som föranledde ett aggressivt och utåtagerande beteende. Killen yrkade att han var i behov av tillsyn på grund av aggressivitet och utåtagerande beteende som medförde en risk för att han skulle skada sig själv eller andra. Behovet skulle tillgodoses av någon med ingående kunskaper om honom. Försäkringskassan bestred yrkande med motivering att skolresursen hade anfört att hans förmåga att kommunicera talade mot att det behövdes ingående kunskaper om honom och att hjälpen han behövde inte var ett grundläggande behov. Då de grundläggande behoven inte uppgick till mer än 20 timmar per vecka ansåg Försäkringskassan att han inte hade rätt till assistansersättning.

Kammarrätten meddelade att det framgick av utredningen att hans utbrott inträffade främst vid stressituationer som även kunde inträffa med assistenter som kände honom väl. Han fick däremot inga utbrott i skolan då personalen var vana att arbeta med liknande elever, vilket gjorde att de kunde läsa av när han behövde motivation eller lämnas ensam. Med stöd i utredningen konstaterade kammarrätten att det inte krävdes ett fåtal personer med ingående kunskaper om honom för att utöva tillsyn och att tillsynen kunde därmed inte betraktas som ett grundläggande behov. Då hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka hade han inte rätt till assistansersättning.