Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn under dygnsvilan i stället för väntetid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2580-18

Målet rör en 6- årig pojke tillhörande personkrets 3 som led av multipla apnéer varje natt som krävde åtgärd i form av kutan stimulation och extra syrgas och som hade beviljats väntetid under natten. Han yrkade assistansersättning för tillsyn under hela dygnsvilan i stället för väntetid då tillsynsbehovet som han behövde översteg normalt föräldraansvar. Försäkringskassan hade beräknat assistansersättningen för väntetid genom att dra av tiden för de beviljade aktiva insatserna från tiden för hans dygnsvila. Med en 10 timmars dygnsvila och aktiva insatser under dygnsvilan om 4 timmar per dygn skulle väntetiden vara 6 timmar och inte 5 timmar som Försäkringskassan hade kommit fram till. Försäkringskassan medgav att han hade rätt till assistansersättning för tillsyn under natten men att ingen felräkning av väntetiden hade skett.

Kammarrätten meddelade att det var ostridig att pojken var i behov av tillsyn under dygnsvilan och att det inte var något som skulle ingå i föräldraansvaret. Frågan var i vilken omfattning han hade rätt till assistansersättning. Domstolen ansåg att hans behov av tillsyn inte ansågs tillgodosett genom assistansersättningen som Försäkringskassan medgav eftersom det inte framgick av utredningen att väntetiden endast skulle beräknas till 5 timmar per dygn. Kammarrätten konstaterade att pojken skulle beviljas 5 timmar och 14 minuter assistansersättning per dygn för tillsyn under natten istället för väntetid.