Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro.

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6356-14

Målet rör en 57- årig kvinna som hade assistansersättning och köpte personlig assistans. Hon ansökte om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Kommunen avslog hennes ansökan om ekonomiskt stöd med motivering att det krävdes att en vikare hade anlitats för att få ekonomiskt stöd för sjuklönekostnader. HFD konstaterade att en kommun har, enligt 9 § 2 p. LSS, ett yttersta ansvar för insatsen personlig assistans när behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar. Ansvaret förutsätter dock att assistansen har utförts. Enligt förarbetena inträder kommunens ansvar för att tillhandahålla assistansen och finansiera den när den ordinarie personliga assistenten är sjuk. Enligt HFD krävs det att en vikarie har anlitats för att en kommun ska ha en skyldighet att utge ekonomiskt stöd till kostnader för den sjukfrånvarande assistenten. I det här fallet hade sökanden inte anlitat en vikare under ordinarie assistentens sjukfrånvaro och därmed hade hon inte rätt till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 p. LSS.