Mål rörande rätt till korttidstillsyn när behovet kunde tillgodoses genom utökad assistansersättning.

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 2888-14

Målet rör en 20 årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av dagliga epilepsianfall. Hon ansökte om korttidstillsyn enligt 9 § 7 p. LSS då hennes behov av socialt utbyte och meningsfull fritid inte kunde tillgodoses genom personlig assistans. Kommunen avslog hennes ansökan om korttidstillsyn eftersom hennes behov redan var tillgodosedda genom utökad assistansersättning, beviljad korttidsvistelse, anpassad skolgång, skolskjuts och övrig samhällsstöd. Frågan som HFD fick ta ställning till var om en kommun kunde avslå en ansökan om korttidstillsyn med hänvisning till att behovet kunde tillgodoses genom utökad assistansersättning. HFD meddelade att sökandens behov före och efter skoldagens slut samt under lov inte var tillgodosedda på ett annat sätt. Enligt 7 § LSS får en insats nekas om behovet kan tillgodoses på annat sätt och faktiskt tillgodoses på annat sätt. I det här fallet hade hon inte ansökt om utökad assistansersättning. Kommunen hade därmed inte rätt att avslå hennes ansökan om korttidstillsyn genom att hänvisa att behovet kunde tillgodoses på annat sätt.

Målet rör en 20 årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av dagliga epilepsianfall. Hon ansökte om korttidstillsyn enligt 9 § 7 p. LSS då hennes behov av socialt utbyte och meningsfull fritid inte kunde tillgodoses genom personlig assistans. Kommunen avslog hennes ansökan om korttidstillsyn eftersom hennes behov redan var tillgodosedda genom utökad assistansersättning, beviljad korttidsvistelse, anpassad skolgång, skolskjuts och övrig samhällsstöd. Frågan som HFD fick ta ställning till var om en kommun kunde avslå en ansökan om korttidstillsyn med hänvisning till att behovet kunde tillgodoses genom utökad assistansersättning. HFD meddelade att sökandens behov före och efter skoldagens slut samt under lov inte var tillgodosedda på ett annat sätt. Enligt 7 § LSS får en insats nekas om behovet kan tillgodoses på annat sätt och faktiskt tillgodoses på annat sätt. I det här fallet hade hon inte ansökt om utökad assistansersättning. Kommunen hade därmed inte rätt att avslå hennes ansökan om korttidstillsyn genom att hänvisa att behovet kunde tillgodoses på annat sätt.