Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet för att bereda anhöriga.

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 4967-16

Målet rör en 23- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet med motivering att hans behov var tillgodosedda genom övriga beviljade insatser (assistansersättning och daglig verksamhet). Det var hans mor och en av hans bröder som var hans assistenter. HFD konstaterade att behovet av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet minskar efter 18 års ålder. Vidare meddelade HFD att det faktum att den funktionsnedsattes anhöriga arbetade som dennes assistenter inte uteslöt att ett behov av korttidsvistelse utanför hemmet kunde finnas för att bereda anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Prövningen av behovet skulle dock endast göras utifrån det omvårdnadsarbetet som inte omfattades av den beviljade personliga assistansen. I målet fanns det en omfattande utredning om hans förhållande och behov. Däremot hade det inte kommit fram att de anhörigas situation var sådan att de beviljade insatserna inte räckte till. Killen fick därmed anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan insatsen korttidsvistelse utanför hemmet.