Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2069-19

Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, autism och medelsvår psykisk utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om korttidsvistelse med motivering att vårdnadshavarnas behov av avlastning var tillgodosedd genom deras gemensamma föräldraansvar samt beviljad insats i form av korttidstillsyn. Kammarrätten konstaterade att hans behov av miljöombyte var tillgodosedd genom den beviljade korttidstillsynen. Vidare meddelade domstolen att han vid hans ålder inte kunde anses ha haft ett behov av frigörelse från föräldrarna och kunde således inte beviljas korttidsvistelse på den grunden. Han spenderade en helg per månad hos sin mor och resterande tid hos sin far. Han vistades även en helg i månaden på korttidsvistelse. Domstolen ansåg att det inte framkom annat än att respektive förälder gavs avlösning i omvårdnadsarbetet och utrymme för återkoppling under den tid då han vistades hos den andre föräldern. Föräldrarnas behov av avlastning var således tillgodosedd och han beviljades därmed inte korttidsvistelse.