Mål rörande rätt till personlig assistans enligt LSS i samma omfattning som den enskilde är beviljad assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4488-18

Målet rör en 50- årig man som ansökte om personlig assistans hos kommunen i samma omfattning som han var beviljad assistansersättning av Försäkringskassan. Han ville att kommunen skulle ge honom assistansen söm följde av beslutet om assistansersättning då han sedan en lång tid tillbaka inte hade fått någon personlig assistans. Kommunen hade förklarat att den var förhindrad att vara assistansanordnare. Mannen menade att assistansersättning inte kunde vara ett hinder mot att bifalla en ansökan om personlig assistans när det saknades ett faktiskt tillhandahållande av assistansen. Kommunen avslog has ansökan med motivering att de hade över tiden anlitat fem olika bolag för att genomföra personlig assistans men att det hade varit svårt att verkställa insatsen. Kommunen anförde att hans behov av personlig assistans redan tillgodoseddes genom assistansersättning.

Kammarrätten meddelade att en kommun alltid ska vara beredd att tillhandahålla personlig assistans även när den enskilde fått assistansersättning från Försäkringskassan om den enskilde begär det. Vidare konstaterade kammarrätten att han hade ansökt om personlig assistans i samma omfattning som han hade assistansersättning för att förmå kommunen att anordna assistans. Hans ansökan föranleddes dock inte av att han var i behov av personlig assistans utöver hans beviljade assistansersättning. Domstolen slog fast att hans behov av personlig assistans redan var tillgodosett och att han inte hade behov av den sökta insatsen. Det faktum att kommunen inte lyckades anordna personlig assistans var en verkställighetsfråga och inte en fråga om han hade rätt till personlig assistans.