Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn för en kille som lider av psykotiska symtom.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1115-18

Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av psykotiska symtom. Kommunen yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens beslut om rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn. Som grund för sitt yrkande anförde kommunen att hans psykiska besvär inte var den huvudsakliga orsaken till att killen hamnade i farliga situationer. Eftersom han hade fått medicinering för sin psykiska störning som minskade intensiteten och frekvensen av hans psykotiska symtom kunde symtomen inte anses vara varaktiga. Därmed kunde det inte anses vara en psykisk funktionsnedsättning. Vidare anförde kommunen att om han skulle anses ha en psykisk störning skulle en bedömning göras om huruvida det krävdes ”annan ingående kunskap om den funktionshindrade”, som avser två olika hjälpbehov: motivation- och aktiveringsinsatser för att förmå en person att utföra sina grundläggande behov eller aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det vardet senare som var aktuell i målet. Aktiv tillsyn avser situationer då personen uppvisar aggressivitet som medför fara för personen själv, för andra eller för förstörelse av egendom och där ständigt ingripande av någon behövs. Vidare krävs det att den som ska utöva tillsynen har ingående kunskaper om den funktionsnedsatte. I det här fallet hade han den motoriska förmågan för på- och avklädning, personlig hygien och måltider. Dessutom kunde han föra ett samtal utan hjälp från någon med ingående kunskaper om honom. Detta medförde att han inte var i behov av aktiv tillsyn. Kammarrätten konstaterade att killen behövde hjälp av vuxna men att dessa inte behövde ha ingående kunskapar om honom. Han kunde därmed inte anses ha behov av sådan hjälp som kräver ingående kunskaper om honom och som utgjorde ett grundläggande behov.