Mål rörande rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3527-14

Målet rör en 34-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av cystisk fibros och lungblödningar. Försäkringskassan beviljade assistansersättning och ansåg att hela hjälpbehovet med andningen omfattades av hennes grundläggande behov. Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade beslutet och yrkade att förvaltningsrätten skulle upphäva beslutet med anledning att tidigare praxis och förarbetsuttalanden talade för att endast den som på grund av en psykisk funktionsnedsättning, som är så allvarlig att han eller hon inte kan tillgodose sina grundläggande behov, kunde anses ha behov av sådan ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” som avses i 9 a § 1 st. LSS. HFD fastslog, med stöd i förarbetena, att sådan ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” endast rör personer med psykiska funktionsnedsättningar. Anledningen till detta var att regeringen bedömde att sådan hjälp endast skulle omfatta högst basala behov av mycket privat karaktär, dvs. hjälpbehov som omfattas som mycket känsliga för den personliga integriteten. I det här fallet hade inte kvinnan en psykisk funktionsnedsättning och kunde därför inte få rätt till assistansersättning.