Mål rörande rätt till personlig assistans för en person vars tidigare beslut medförde en avslutning av hennes personliga assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4550-18

Målet rör en 18-årig tjej vars tidigare grundläggande behov hade beräknats till nio timmar per vecka men som kommunen hade dragit tillbaka. Hon yrkade om personlig assistans med 68 timmar per vecka då hennes behov inte hade förändrats sedan tidigare. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hon behövde främst hjälp av motiverande karaktär och i form av tillsyn och handräckning. Tidsåtgången för hennes behov motsvarade inte omfattningen av tiden som krävdes för att kunna få personlig assistans. Hon hade dessutom sedan förra prövningen utvecklats och klarade fler moment själv.

Kammarrätten konstaterade att hon tillhörde kretsen av personer som omfattas av LSS. Av utredningen framgick det att hon klarade att äta och dricka själv med visst stöd. Hon behövde dels hjälp med att ta fram maten och att dela den, dels att hon påmindes och uppmuntrades att äta. Enligt kammarrätten var dessa hjälpbehov inte av personlig- och integritetsnära karaktär och skulle därmed inte beaktas vid bedömningen av hennes rätt till personlig assistans. Hon behövde inte hjälp för att kunna prata med andra och inte heller behövdes det ingående kunskaper om hennes för att utöva tillsyn över henne. Hennes behov av hjälp med av- och påklädning samt personlig hygien var mer omfattande. Vid beräkningen hade hon dock räknat med åtgärder som att välja kläder, hårvård, nagelvård och sminkning som inte skulle anses vara grundläggande behov. Kammarrätten fann att hennes behov av stöd och hjälp i samband med de grundläggande behoven inte kunde anses vara av den karaktär och omfattning att hon var berättigad till personlig assistans.