Mål rörande rätt till personlig assistans för spolning av kateter.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 503-19

Målet rör en 59- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att det inte var visat att hjälpbehovet för spolning av kateter utgjorde egenvård eftersom de inte fanns någon form av dokumentation som visade att ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal hade överlämnat uppgiften till den enskilde eller någon annan att utföra den. Kammarrätten konstaterade att något egenvårdsintyg inte hade getts in. Däremot hade han gett in två olika intyg som berörde hans behov av spolning. Även om det inte uttryckligen angavs i intygen att åtgärden utgjorde egenvård framgick det att han hade kateter som behövdes spolas cirka fyra gånger per vecka samt att han inte klarade av att göra det själv. Det framkom inget som talade emot att det utgjorde egenvård. Därmed hade han rätt till personlig assistans för genomförandet.