Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6074-18

Målet rör en 8- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av beteendeproblematik, hyperaktivitet och frånvaro av konsekvent tänkande. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans för tillsyn med motivering att det förelåg ett föräldraansvar att utöva tillsyn i hemmet för ett barn i hennes ålder. Hennes behov av tillsyn var inte heller så omfattande att det krävdes ständig övervakning. Kammarrätten konstaterade att hennes omvårdnads- och tillsynsbehov översteg hjälpbehovet som ett barn utan funktionshinder i motsvarande ålder hade. Skolpersonalen hade meddelat att hon behövde konstant tillsyn för att förhindra att skada sig själv eller andra. Efter beaktande av föräldraansvaret och den tid som hon vistades i skolan ansåg domstolen att hennes tillsynsbehov var större än vad kommunen hade funnit. Hon hade således rätt till personlig assistans.