Mål rörande rätt till personlig assistans när en kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut, fortsatt att utföra insatsen.

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 5399-14

Målet rör en 33- årig kvinna som år 2005 beviljades personlig assistans. Beslutet gällde längst till och med den 16 maj 2006. Ett nytt beslut om hennes rätt till insatsen fattades inte förrän 2012, då meddelade kommunen att hon inte längre skulle få personlig assistans då den hjälp hon behövde inte avsåg hennes grundläggande behov. Under tiden fram till 2012 fortsatte kommunen att utföra personlig assistans och beslutade även om tillfälliga utökningar av assistansen. Sökanden anförde att beslutet från 2005 hade förvandlats till ett tidsobegränsat gynnande förvaltningsbeslut som inte kan ändras till den enskildes nackdel om det inte föreligger särskilda omständigheter. HFD meddelade att kommunens beslut från 2005 var tidsbegränsat och gällde till och med den 16 maj 2006. Det faktum att kommunen hade fortsatt att utföra insatsen utan att fatta något nytt beslut fram till 2012 inte innebar att sökanden inför beslutet från 2012 hade en rätt till personlig assistans som gällde tills vidare. Då sökanden inte var i behov av hjälp för sina grundläggande behov hade hon inte heller rätt till fortsatt personlig assistans.